Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i organizacji nowych podmiotów gospodarczych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 • prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i wdrożonym zakładowym planem kont,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości  niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia, sporządzanie planów amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej,
 • ustalanie miesięcznej wysokości podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • doradztwo podatkowo-rachunkowe,
 • wyprowadzanie zaległości.

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i organizacji nowych podmiotów gospodarczych,
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości  niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia, sporządzanie planów amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej,
 • ustalanie miesięcznej wysokości podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • doradztwo podatkowo-rachunkowe,
 • wyprowadzanie zaległości.

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia spraw kadrowo-płacowych obejmuje:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie list płac zgodnie z podpisanymi umowami o pracę,
 • rejestrowanie pracowników i zleceniobiorców w ZUS oraz comiesięczne raportowanie do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik.
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracownika,
 • sporządzanie rocznych zeznań do urzędów skarbowych.
CENNIK

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych. Przez zdarzenie gospodarcze rozumiemy m.in. każdą sprzedaż, każdy zakup, amortyzację, zaksięgowanie list płac, kompensatę, rozliczenia magazynowe itp.

więcej

KONTAKT
Kancelaria Rachunkowa Biegłego Rewidenta
Anna Tosik
ul. Tamka 16
91-403 Łódź
NIP 727-231-78-26
REGON 101807411

Tel. 539-603-777
e-mail: bieglyrewident@tosik.pl