Analiza i przegląd sprawozdań finansowych

Przeglądowi podlegają zwykle śródroczne (półroczne, kwartalne) sprawozdania finansowe albo skrócone sprawozdania finansowe.

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta stanowiska, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że:

  • sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.
  • rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki.

W przeciwieństwie do badania sprawozdania finansowego, przegląd umożliwia jedynie uzyskanie racjonalnego stopnia pewności, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Prace audytorskie planowane są indywidualnie z Klientem tak by przeprowadzić je sprawnie i nie zakłócić bieżącej działalności firmy.

CENNIK

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych. Przez zdarzenie gospodarcze rozumiemy m.in. każdą sprzedaż, każdy zakup, amortyzację, zaksięgowanie list płac, kompensatę, rozliczenia magazynowe itp.

więcej

KONTAKT
Kancelaria Rachunkowa Biegłego Rewidenta
Anna Tosik
ul. Tamka 16
91-403 Łódź
NIP 727-231-78-26
REGON 101807411

Tel. 539-603-777
e-mail: bieglyrewident@tosik.pl